ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ตั้งเลขที่   250 หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มเปี้ยม  ตำบล      คีรีราษฎร์   อำเภอพบพระ  จังหวัดตากโดยความร่วมมือของราษฎรบ้านอุ้มเปี้ยม (บ้านร่มเกล้า ๔ปัจจุบัน) บริษัทเชียงใหม่เอเชียก่อสร้าง, หน่วยผสมพลเรือนตำรวจ กองพันทหารราบที่ ๓๔พร้อมด้วยสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอพบพระ(ต่อมาคือ สปอ.พบพระ)  ได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราวจำนวน  ๑หลัง  ๒ห้องเรียน  เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  จนกระทั่งเดือนธันวาคม  ๒๕๒๕ทางส่วนราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ข (อาคารไม้)  จำนวน  ๑หลัง  บ้านพักครู  แบบ สปช.๓๐๑/๒๖จำนวน ๑หลัง  และส้วมจำนวน ๑หลัง  จำนวน  ๔ที่นั่ง  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๙มิถุนายน  ๒๕๒๕โดยมีนายยิ่งศักดิ์   แซ่ซ้ง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔  จนกระทั่งปีการศึกษา  ๒๕๒๘  ได้รับพิจารณาจากสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ   โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔

ในปีการศึกษา ๒๕๔๗  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔ ได้รับการแต่งตั้งให้ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเอกเทศ

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรวม ๑๑ชั้นเรียน (๑๘ห้องเรียน)โดยรับเด็กนักเรียนตั้งแต่อายุ ๔ ขวบขึ้นไป