ลักษณะภูมิประเทศของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔

๑ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔ มีเนื้อที่ ๒๔ไร่ พื้นที่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ประกอบด้วยป่าไม้ และเทือกเขาสูง สลับซับซ้อน แหล่งน้ำสำคัญได้แก่ ห้วยอุ้มเปี้ยม

๒ ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน มีอุณหภูมิประมาณ ๓๐
องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนและ
ฝนตกประปราย จนถึงต้นเดือนมกราคม มีประมาณฝนตก
มากที่สุดในเดือนพฤษภาคม ทำให้อากาศเย็น

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัด
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดที่
ประมาณ ๔ องศาเซลเซียส