คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

1.นายนิวัฒน์ อาชาวัฒนกุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

2. นายเย้ แซ่โซ้ง ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ

3. นายวีรภัทร์ แซ่ลี ตำแหน่ง กรรมการ

4. นายนิตย์ชัย แซ่ม้า ตำแหน่ง กรรมการ

5. นายก้องเกียรติ แซ่ม้า ตำแหน่ง กรรมการ

6. นายประจวบ แซ่กือ ตำแหน่ง กรรมการ

7. นายอุดมพงษ์ แซ่ม้า ตำแหน่ง กรรมการ

8. นางเด้อ แซ่มัว ตำแหน่ง กรรมการ

9. นายเฮ่า แซ่มัว ตำแหน่ง กรรมการ

10. นายดนุพล แซ่ว่าง ตำแหน่ง กรรมการ

11. นายเจริญ อาชาวัฒนกุล ตำแหน่ง กรรมการ

12. นายประจวบ แซ่ลี ตำแหน่ง กรรมการ

13.นาสาวน้ำฝน เทียนทอง ตำแหน่ง กรรมการ

14. นางสาวแสงดาว เมืองมา ตำแหน่ง กรรมการ

15. นายดำรงค์ โตใย ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ