คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

1.นายสุเทพ แซ่ม้า ประธานนักเรียน

2. นายสมพงษ์ แซ่ย้าง รองประธานนักเรียน

3.นายสุกฤษฎิ์ แซ่ม้า รองประธานนักเรียน

4.นายอลงกรณ์ แซ่ม้า รองประธานนักเรียน/ฝ่ายบัญชี

5.นายสมศีล แซ่ม้า รองประธานนักเรียน

6.นาวสาวเข็มจิรา แซ่ยั้ง รองประธานนักเรียน

7.นายชัย แซ่ม้า กรรมการ

8.นายนฤทธิ์ ศิริกุลเสนา กรรมการ

9. นายวีรยุทธ แซ่ม้า กรรมการ

10. นายเมธัส แซ่ซ้ง กรรมการ

11. นายชนุตน์ แซ่ม้า กรรมการ

12. นายอจลวิชญ์ แซ่ลี กรรมการ/หัวหน้าฝ่ายปกครอง

13. นางสาวณิชมน พุฒิพงษ์อาชา กรรมการ

14. นางสาวสุวิณนา แซ่ว้าง กรรมการ

15. นางสาวสุภาวิกา แซ่กือ รองประธานฝ่ายกิจกรรม

16. นางสาวดารณี อาชาวัฒนกุล กรรมการ

17.นางสาวชุติมา แซ่ม้า กรรมการ

18.นางสาวฉันทิกา แซ่ม้า กรรมการ

19. นางสาววรดา มั่นพัฒนาการ กรรมการ

20. นางสาวธิดา แซ่กือ กรรมการ

21.นางสาววรดา แซ่ม้า กรรมการ

22. นางสาวนภา อมตชีวานนท์ กรรมการ

23. นางสาววรนุช มั่นพัฒนาการ กรรมการ

24. นางสาวศมน แซ่ว้าง เหรัญญิก

25. นายสุรศักดิ์ แซ่ม้า เลขานุการ