โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัครเรียน

1.รูปนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2.สำเนาใบเกิดของนักเรียน จำนวน 1 แผ่น
3.สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 แผ่น
4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 แผ่น
5.เอกสารการย้ายนักเรียน (ถ้ามี)

กรุณาเตรียมเอกสารมาให้พร้อมในวันสมัคร ตามวันและเวลา ดังกล่าว