มอบเงินทุนนักเรียนยากจน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดย
นายดำรงค์ โตใย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
นายนิวัฒน์ อาชาวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายเย้ แซ่โซ้ง คณะกรรมการสถานศึกษา
นางสาวณัฐวดี นิ่มนวล ครูผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
 
ได้มอบเงินทุนนักเรียนยากจนที่ได้รับมาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ( กสศ ) ให้กับนักเรียนจำนวน 87 คน โดยได้รับคนละ 800 บาท และค่าอาหารเช้าอีกคนละ 800 บาท