ทดสอบดินการสร้างบ้านพักครูแบบ 207

5 มี.ค 2562 มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก ได้เข้ามาทำการทดสอบดินเพื่อก่อสร้างบ้านพักครู 207
 
ผลการทดสอบ ที่น้ำหนักกดทับ 3 ตัน /ตร.ม. เกิดการยุบตัวของดิน 6 มิลลิเมตร