ศึกษานิเทศก์ตรวจเยี่ยมอ่านออกเขียนได้

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ศ.น.จันทนา ทองอ่วม
ศ.น.มาลี เจริญพนาวัลย์
ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4