นิเทศ ติดตามสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนDLTVและใช้รูปแบบของโรงเรียนเองเพื่อตามนโนบาย “โรงเรียนหยุด แต่ไม่หยุดการเรียนรู้”

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีคณะนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้ามาติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาวะโรคระบาด
Credit. Yanawut Wongyaisinsiri
📡จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
คณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แก่
1. ดร.เมตตา แสวงลาภ รอง ผอ.สพป.ตาก 2
2.นายพงศกรณ์ ทองคำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ
3.นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์
4.นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง ศึกษานิเทศก์
5.นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ ศึกษานิเทศก์
6.นางสาวธัญรดา สุขอ่วม ศึกษานิเทศก์
7.นางสาวกมลพร จิตต์จำนงค์ ศึกษานิเทศก์
8.นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ ศึกษานิเทศก์
9.นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล ศึกษานิเทศก์
นิเทศ ติดตามสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนDLTVและใช้รูปแบบของโรงเรียนเองเพื่อตามนโนบาย “โรงเรียนหยุด แต่ไม่หยุดการเรียนรู้”
💡โรงเรียนได้ทดลองกลุ่มที่มีความพร้อม 6% จากฐานข้อมูลที่มีความพร้อม
💡ทุกช่วงชั้น ใช้การเรียน”เรียนเดี่ยว”
💡ครูในพื้นที่/ครูที่มาปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
💡มีจุดมอบใบงาน/สื่อ/หนังสือเรียนที่จุดกลางหมู่บ้าน ฐานชุมชนของผู้นำชุมชน
📡ข้อเสนอแนะ :การประเมินใบงาน ให้ครูแต่ละวิชา ตรวจสอบดูความพร้อมพัฒนาการผู้เรียน ในการหาวิธีพัฒนาผู้เรียนทดลองDLTV
📡ถ้าให้ดีขึ้น โรงเรียนนี้ต้องใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นกลุ่มในการเรียนรู้ สามารถใช้ใบงานที่ครูออกแบบ/บูรณาการกับDLTV ก็ได้ แต่ขอให้ดูตามวิชา ตารางเรียนของDLTV ให้ครูออกแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมให้เด็กกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม 🌍การปรับพื้นฐานผู้เรียน ครูทุกคนใช้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสให้กับผู้เรียน ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ขอให้กำลังใจครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
📺ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ทั้งระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้📺 เน้นเรียนเป็นกลุ่ม
🙏🙏🙏ทางคณะนิเทศ ติดตามขอขอบคุณอุดมการณ์ของครูบนพื้นที่สูงทุกท่านที่ปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอมอย่างเต็มความสามารถ
📺กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ตาก 2
📺กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา