สอบ LAS ปีการศึกษา 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดยนายดำรงค์ โตใย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ได้จัดการทดสอบ LAS (Local Assessment System) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.5, ม.2 และ ม.5 ของทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบาลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมสนับสนุนนำระบบการทดสอบกลางมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยใช้ข้อสอบกลาง ในการสอบ ปลายภาคร้อยละ 20 ของคะแนนสอบทั้งหมดในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 ทั้งนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ใช้ข้อสอบกลางเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 ใช้ข้อสอบกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

รูปภาพเพิ่มเติม