ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ ชื่อ สกุล วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
1 นายดำรงค์              โตใย ค.บ./ค.ม. ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นางสาวน้ำฝน          เทียนทอง ค.บ./ศษ.ม. ครู อันดับ คศ.1
3 นางสาวเจษฏาภรณ์   จันทะโสต ค.บ./ ศษ.ม. ครู อันดับ คศ.1
4 นางสาวพรธิวา         เกตุภา วท.บ./ ศษ.ม. ครู อันดับ คศ.1
5 นายนพดล             เกษประดิษฐ์ วท.บ./วท.ม. ครู อันดับ คศ.1
6 นายผดุง                ดอกไม้ วท.บ./ศษ.ม. ครู อันดับ คศ.1
7 นางสาววาสนา        สายใจ ค.บ. ครู อันดับ คศ.1
8 นางสาวลัดดา         เวแมชา ศษ.บ. ครู อันดับ คศ.1
9 นายชราวุฒิ            อำนาจ ค.บ. ครู อันดับ คศ.1
10 นางรจนาถ             ปานขาว ค.บ. ครู อันดับ คศ.1
11 นางสาวมินา     เนียมนคร ค.บ. ครู อันดับ คศ.1
12 นางสาวศรุดา     สุทธิทัพพสาร ค.บ./ศษ.ม. ครู อันดับ คศ.1
13 นายนฤเบศร์   อุ่นปิง ค.บ. ครู อันดับ คศ.1
14 นางสาวพรชนัน    อ่องตียะ ค.บ. ครู อันดับ คศ.1
15 นางสาวณัฎฐิยาภรณ์  โจยือ ศษ.บ. ครู อันดับ คศ.1
16 นางสาวธิดารัตน์     บุญเรือง ค.บ. ครู อันดับ คศ.1
17 นางสาวกัญญาภัทร  ตันมาดี ค.บ. ครู อันดับ คศ.1
18 นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล วท.บ. ครูผู้ช่วย
19 นายนฤมิต บุญรัตน์  ค.บ. ครูผู้ช่วย
20 นางสาวกมลชนก เซ็นแก้ว  ค.บ. ครูผู้ช่วย
21 นางสาววิภา  พรมมาเตียม ค.บ. ครูผู้ช่วย
22 นางสาวเกสร  กนกนภาลัย ค.บ. ครูผู้ช่วย
23 นายสมพงษ์  ตรรกชนชูชัย ค.บ. ครูผู้ช่วย
24 นางสาวสุรีย์รัตน์    อินต๊ะยา บร.บ. พนักงานราชการ
25 นางสาวบริมาส   สร้อยทอง วท.บ. พนักงานราชการ
26 นางสาวนัฐธิภา   สละเกษี ค.บ. พนักงานราชการ
27 นางสาวจีรัชยา   สมบัติรักษา อนุปริญญา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
28 นายสมศักดิ์      แสนเอี้ยง ป.6 นักการภารโรง