วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนและบุคลากร สร้างความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เน้นการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

“การศึกษา พัฒนาชีวิต”

“การศึกษา พัฒนาชีวิต” หมายถึง การศึกษาพัฒนาชีวิตของนักเรียนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ให้มีชีวิตที่มีความสุข ให้มีชีวิตที่สงบสุข ให้มีชีวิตที่เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติ