พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

พันธกิจ

1.มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น

2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงได้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและในท้องถิ่น ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น

3.มีการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนการดูแลสุขภาพให้ดีทั้งของตนเองและครอบครัว

4.มีการระดมทรัพยากรจากชุมชน และองค์กรภาครัฐและเอกชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5.มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

6.ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษาและค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง

7.สร้างโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1.เด็กในวัยเรียนทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.เด็กก่อนวัยเรียนมีความพร้อมทุกด้านในการเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามวัยและตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณภาพ

4.นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัยควบคู่คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5.นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อมดี

6.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

7.บุคลากรในสถานศึกษามีทักษะ ความรู้ตามแนวทางการปฏิรูปและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นฐาน

8.ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

9.สถานศึกษาได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

10.องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ

11. มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน